Waarneembemiddeling.nl

Disclaimer


De internetsite www.waarneembemiddeling.nl is een activiteit van B.V. Waarneembemiddeling.nl gevestigd te Breda (hierna: “Waarneembemiddeling.nl”). Waarneembemiddeling.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Waarneembemiddeling.nl is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, vertragingen of onderbrekingen. Tevens aanvaardt Waarneembemiddeling.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Waarneembemiddeling.nl via deze website dan wel het onvermogen om van deze informatie gebruikt te kunnen maken. Waarneembemiddeling.nl aanvaardt tevens geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Waarneembemiddeling.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Op alle content die via de website te raadplegen is of verspreid wordt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, e-mails, look and feel, geluids- en beeldmateriaal, documenten, contracten, overeenkomsten, facturen, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s alsmede enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Waarneembemiddeling.nl, haar licentiegevers en/of haar geregistreerde gebruikers toebehoren. Deze content mag uitsluitend gebruikt worden om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Waarneembemiddeling.nl mag de content niet voor andere doeleinden worden aangewend, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.

Op elk gebruik van de website is Nederlandse recht van toepassing. Het besloten gedeelte van deze internetsite staat slechts open voor bij Waarneembemiddeling.nl geregistreerde gebruikers.

Zie ook de Algemene Voorwaarden
© 2018 B.V. Waarneembemiddeling.nl

E-mail icon Stel een vraag