Waarneembemiddeling.nl

Privacy Statement

Waarneembemiddeling.nl neemt de privacy van haar Gebruikers zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van Waarneembemiddeling.nl uiteen gezet. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden van Waarneembemiddeling.nl.

1. Wie is Waarneembemiddeling.nl?

Waarneembemiddeling.nl is een onderneming die een online dienst faciliteert ten aanzien van het bieden van de gelegenheid aan werkzoekenden en aanbieders van werk in de zorg om met elkaar in contact te komen. Waarneembemiddeling.nl is gevestigd te (4818 CP) Breda aan de Claudius Prinsenlaan 132 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 09138814. De wijze van opslaan en het gebruik van jouw persoonsgegevens is ingericht naar de richtlijnen die gelden volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

2. Welke informatie wordt door Waarneembemiddeling.nl verzameld en verwerkt?

Account

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst die Waarneembemiddeling.nl aanbiedt, moet je een persoonlijk Account aanmaken. Wanneer je een dergelijk Account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde informatie over jezelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kan altijd in het Account worden aangepast.

Automatisch Gegenereerde Informatie

Waarneembemiddeling.nl verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens het gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres en het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan je gebruik maakt alsmede “cookies”.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Waarneembemiddeling.nl ze?

Ter uitvoering van de Dienst maakt Waarneembemiddeling.nl gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op je computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die de server van Waarneembemiddeling.nl naar je browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Waarneembemiddeling.nl teruggestuurd wordt. Met behulp van een cookie kan onze Website je herkennen wanneer je opnieuw onze Website bezoekt en kan de site speciaal op je worden ingesteld. Een cookie helpt je dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen of geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de Dienst of dat geen toegang kan worden verleend tot (onderdelen van) de Dienst. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Indien wel gebruik wordt gemaakt van cookies, adviseert Waardebemiddeling.nl je om uit te loggen indien je een publiek toegankelijke computer verlaat alsmede om het verleende wachtwoord en gebruikersnaam geheim te houden.

4. Voor welke doeleinden zal Waarneembemiddeling.nl verzamelde informatie gebruiken?

Doeleinden

Waarneembemiddeling.nl zal de over jou verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Om de Dienst zo goed mogelijk aan je te kunnen verlenen;
• Om bij bepaalde beroepen te controleren of je daadwerkelijk geregistreerd bent onder dat beroep;
• Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten, van Waarneembemiddeling.nl;
• Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de dienst te beveiligen;
• Om je informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Gebruik door Waarneembemiddeling.nl

Waarneembemiddeling.nl biedt een centrale vacaturesite voor alle functies binnen de eerstelijnszorg. Om er voor te zorgen dat je relevante Vacatures en Profielen te zien krijgt en dat de door jouw geplaatste Vacatures en/of Profielen door relevante werkzoekenden en/of aanbieders van werk worden gelezen, plaatst Waardebemiddleing.nl delen van je persoonsgegevens op de Website. Sommige persoonsgegevens worden opgenomen in het zoeksystemen met behulp waarvan kan worden berekend of er een match bestaat tussen de partij die een Vacature en/of Profiel heeft geplaatst en de werkzoekende en/of aanbieder van werk.

Daarnaast wil Waarneembemiddeling.nl je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Waarneembemiddeling.nl dat aan je laten weten. Ook kan Waarneembemiddeling.nl je op de hoogte houden van acties die door haar zijn georganiseerd. Eens in de zoveel tijd kun je hierover een bericht van Waarneembemiddeling.nl verwachten. Mocht je geen berichten over de Dienst willen ontvangen, dan kun jij je via dit e-mailadres afmelden: info@waarneembemiddeling.nl. Een mogelijkheid om af te melden is tevens in elk afzonderlijk bericht opgenomen. Houdt in dat geval wel goed de Website in de gaten zodat je weet wanneer er een nieuwe update of uitbreiding is.

Gebruik door derden

Zonder je expliciete toestemming zal Waarneembemiddeling.nl je persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Waarneembemiddeling.nl kan je gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan jou en/of voor zover deze gegevens niet tot je persoonlijk kunnen worden herleid (zoals Automatisch Gegeneerder Informatie met uitsluiting van uw IP-adres). Tot slot kan Waarneembemiddeling.nl je gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals beschreven in paragraaf 3 hierboven om Waarneembemiddeling.nl te helpen analyseren hoe je van de Diensten gebruik maakt. De door de cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Waarneembemiddeling.nl bij te houden hoe je de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Waarneembemiddeling.nl en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren zoals beschreven in paragraaf 3. Je geeft hierbij toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Mailchimp

Waarneembemiddeling.nl maakt gebruik van Mailchimp. Met dit programma worden mailberichten opgemaakt en verstuurd. Doordat er een automatische koppeling is naar Waarneembemiddeling.nl, blijven alle contactgegevens up-to-date.

Mandrill

De website maakt gebruik van de tool Mandrill. Met dit programma wordt al het mailverkeer op Waarneembemiddeling.nl beheerd en verstuurd.

Jira

Waarneembemiddeling.nl maakt gebruik van Jira. In dit systeem worden tickets aangemaakt en beheerd die te maken hebben met (technische) verbeteringen van Waarneembemiddeling.nl.

Uservoice

Waarneembemiddeling.nl maakt gebruik van Uservoice. Dit programma wordt gebruikt om helpdeskvragen te beantwoorden en uitleg te geven over het platform Waarneembemiddeling.nl.

Amazon AWS

De website maakt gebruik van Amazon AWS. Dit systeem is de hosting van het platform Waarneembemiddeling.nl. Hierop wordt alle data en codering opgeslagen om de website draaiende te houden.

5. Op welke wijze beschermt Waarneembemiddeling.nl persoonlijke informatie?

Waarneembemiddeling.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Zo is de Website zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik middels een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding ‘https’ in de URL (de webadres-balk) van je browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien je tweemaal klikt op het slotje, kun je controleren of je veilig contact hebt met de Website.

6. Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Waarneembemiddeling.nl, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Waarneembemiddeling.nl fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook je persoonsgegevens worden overgedragen.

7. Doorgifte naar landen buiten de EU

Gezien het feit dat Waarneembemiddeling.nl gebruik maakt van Google Analytics, zoals hierboven beschreven in paragraaf 4, geeft Waarmeembemiddeling.nl persoonsgegevens van je door naar een bedrijf in de Verenigde Staten. Door gebruik te maken van Waarneembemiddeling.nl geef je hier toestemming voor.

8. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Je kunt je eigen persoonsgegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw Account. Indien je wilt weten welke gegevens Waarneembemiddeling.nl over je heeft vastgelegd of indien je gegevens wilt wijzigen die niet in jouw Account gewijzigd kunnen worden, kun je contact opnemen met info@waarneembemiddeling.nl.

9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Waarneembemiddeling.nl?

De Dienst kan hyperlinks bevatten waarmee je de Dienst verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Waarneembemiddeling.nl heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website zijn verkregen. Waarneembemiddeling.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en / of inhoud van) websites van derden.

10. Responsible disclosure Waarneembemiddeling.nl

Waarneembemiddeling.nl vindt het erg belangrijk dat de eigen ICT-systemen veilig zijn en streeft een hoge beveiliging daarvan na. Toch kan het gebeuren dat er een zwakke plek in één van deze systemen voorkomt.
Indien je een zwakke plek in een van de ICT-systemen van Waarneembemiddeling.nl hebt gevonden, vernemen wij dit graag van je zodat zo snel mogelijk de benodigde maatregelen kunnen worden getroffen. Waarneembemiddeling.nl wil graag met je samenwerken om de veiligheid van de eigen ICT-systemen nog beter te kunnen beschermen. Met het oog hierop voert Waarneembemiddeling.nl onderstaand beleid inzake de omgang met meldingen van door jou geconstateerde kwetsbaarheden in de ICT-systemen van Waarneembemiddeling.nl.

bron: https://responsibledisclosure.nl/

Wij vragen je:
• De bevindingen per ommegaande aan ons te mailen (info@waarneembemiddeling.nl).
• Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat
Waarneembemiddeling.nl het zo snel mogelijk kan oplossen. Meestal is het IP-adres of de
URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar
bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
• Contactgegevens achter te laten zodat Waarneembemiddeling.nl contact met je op kan
nemen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of
telefoonnummer achter.
• De melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid te doen.
• De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost.
• Verantwoordelijk om te gaan met de kennis over het beveiligingsprobleem door geen
handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem
aan te tonen.
• Zoveel mogelijk gevonden zwakheden in één keer of kort na elkaar te melden zodat we er
integraal mee aan de slag kunnen.

Vermijd dus in elk geval de volgende handelingen:
1. het plaatsen en activeren van malware.
2. het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem (een alternatief hiervoor is
het maken van een directory listing van een systeem).
3. het aanbrengen van veranderingen in het systeem die niet gemakkelijk kunnen worden
teruggedraaid.
4. de toegang delen met anderen dan jijzelf.
5. het gebruik maken van denial-of-service of op een andere manier onze services ernstig hinderen.

Wat je mag verwachten:
• Indien je bij de melding van een door jou geconstateerde kwetsbaarheid in een ICT-systeem
van Waarneembemiddeling.nl aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal
Waarneembemiddeling.nl geen juridische consequenties verbinden aan deze melding.
• Waarneembemiddeling.nl behandelt een melding vertrouwelijk en deelt persoonlijke gegevens
nooit zonder toestemming van de melder met derden, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van
een rechterlijke uitspraak verplicht is.
• In onderling overleg kan Waarneembemiddeling.nl, indien je dit wenst, je naam vermelden als
de ontdekker van de door jou gemelde kwetsbaarheid.
• Waarneembemiddeling.nl stuurt binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging en neemt
daarna contact met je op.
• Waarneembemiddeling.nl houdt je als melder op de hoogte van de voortgang van het
oplossen van het probleem.
• Waarneembemiddeling.nl lost het geconstateerde beveilgingsprobleem in een systeem zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen 60 dagen, op. In onderling overleg kan worden bepaald of en
op welke wijze over het probleem, nadat het is opgelost, wordt gepubliceerd.

11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, ontvangst, of verwijdering sturen naar info@waarneembemiddeling.nl. Waarneembemiddeling.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

12. Meldplicht datalekken

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisaties die een ernstig datalek hebben, moeten dit sindsdien melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en moeten dit soms ook melden aan de mensen van wie de gelekte gegevens zijn. Waarneembemiddeling.nl heeft een intern protocol opgesteld om datalekken te monitoren en conformeert zich volledig aan de plichten in het kader van deze meldplicht.

13. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website.

14. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@waarneembemiddeling.nl
© 2018 Waarneembemiddeling.nl

Zie ook de Algemene Voorwaarden.
Contact
Over ons
Disclaimer
Algemene Voorwaarden
Privacy en veiligheid

E-mail icon Stel een vraag