Waarneembemiddeling.nl

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de diensten van de B.V. Waarneembemiddeling.nl door geregistreerde gebruikers. In deze Algemene Voorwaarden worden, onder meer, de volgende aspecten van de relatie tussen Gebruikers en Waarneembemiddeling.nl geregeld:

  • Verstrekken van gegevens en het aanmaken van een Account
  • Verantwoordelijkheid voor het functioneren van het platform
  • Voorwaarden voor het plaatsen van vacatures en waarnemingen

Artikel 1. Definities

1.1 Account: persoonlijke sectie die door Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij/zij zich aanmeldt op de Website en met behulp waarvan de Gebruiker Profielen kan aanmaken en/of Vacatures kan plaatsen.

1.2 Content: alle informatie die door de Gebruiker via de Website toegankelijk wordt gemaakt.

1.3 Diensten: de via de Website aangeboden diensten die faciliteren in het bieden van de gelegenheid aan werkzoekenden en aanbieders van werk in de zorg, zoals zelfstandig gevestigde huisartsen, huisartsendienstenstructuren, fysiotherapeuten, tandartsen, assistenten, gezondheidscentra en andere aanbieders van werk binnen de eerstelijnszorg, om met elkaar in contact te komen en contracten, documenten en facturen met elkaar te delen.

1.4 Gebruiker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Account heeft aangemaakt.

1.5 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van B.V. Waarneembemiddeling.nl

1.6 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

1.7 Profiel: een door een Gebruiker die werk zoekt op de website geplaatst bericht waarin zijn/haar beschikbaarheid per vacaturetype en regio, zoals aangegeven op de Website, wordt vermeld.

1.8 Vacature of waarneming (verder: vacature): een door een Gebruiker op de Website geplaatst bericht waarin werk wordt aangeboden en waarop door werkzoekende Gebruikers kan worden gereageerd.

1.9 Waarneembemiddeling.nl: de besloten vennootschap B.V. Waarneembemiddeling.nl gevestigd aan de Claudius Prinsenlaan 132, 4818 CP te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Centraal Gelderland) onder nummer 09138814.

1.10 Website: de website www.waarneembemiddeling.nl en alle onderliggende webpagina’s.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat na registratie door Gebruiker van de Website en de Diensten wordt gemaakt.

2.2 Waarneembemiddeling.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Diensten onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige
mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en het opheffen van zijn Account.

Artikel 3 Account

3.1 Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet Gebruiker zijn/haar Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Gebruiker staat er jegens Waarneembemiddeling.nl voor in dat de informatie die hij/zij bij het aanmaken van zijn/haar een Account verstrekt compleet en juist is. Het is dus nadrukkelijk niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken, onder een alias of het BIG-nummer van iemand anders te gebruiken (zie ook artikel 3.4). Tijdens registratie moet Gebruiker tevens een wachtwoord en gebruikersnaam opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account.

3.2 Waarneembemiddeling.nl is gerechtigd om, zonder opgave van reden en zonder schadeplichtig of aansprakelijk te zijn jegens de Gebruiker, een verzoek tot registratie te weigeren.

3.3 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de optimale werking van de Diensten.

3.4 Indien Gebruiker zich registreert als (o.a.) arts, verpleegkundige, verloskundige, fysiotherapeut of tandarts, wordt gebruiker verzocht zijn/haar BIG-registratienummer te verstrekken. Waarneembemiddeling.nl garandeert nadrukkelijk niet dat de betreffende Gebruiker BIG geregistreerd blijft na het aanmaken van zijn/haar Account.

3.5 Waarneembemiddeling.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het correct en compleet zijn en/of blijven van de door Gebruiker verstrekte gegevens of voor de gegevens zoals opgenomen in het BIG-register van het Ministerie van VWS. Indien Gebruiker op een gegeven moment niet langer BIG geregistreerd is, dient hij/zij het gebruik van de Diensten, voor zover een BIG registratie daarvoor is vereist, onmiddellijk te staken. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de Gebruiker zelf.
Gebruiker vrijwaart Waarneembemiddeling.nl dan ook voor elke schade die voortvloeit uit het niet of niet tijdig staken van het gebruik van de Diensten zoals hierboven bedoeld.

3.6 De gegevens die Gebruiker tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in de Database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy die Gebruiker op Waarneembemiddeling.nl kan raadplegen.

3.7 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn/haar wachtwoord en gebruikersnaam combinatie. Het is Gebruiker niet toegestaan zijn/haar gebruikersnaam en/of wachtwoord aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot het afgeschermde gedeelte van de Website of de Website en/of de Diensten te gebruiken voor commerciële doeleinden. Gebruiker is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Diensten wordt gemaakt. Waarneembemiddeling.nl mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker Waarneembemiddeling.nl daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn/haar eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord.

3.8 Waarneembemiddeling is te allen tijde gerechtigd de Diensten te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens Gebruiker. Indien Gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie voor Gebruiker om de Diensten niet meer te gebruiken en zijn Account te verwijderen. Reeds door Gebruiker betaalde vergoedingen komen nimmer voor restitutie in aanmerking.

3.9 Waarneembemiddeling.nl behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of het wachtwoord en/of gebruikersnaam van Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Diensten.

3.10 Waarneembemiddeling.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Diensten door derden.

Artikel 4 Gebruik Diensten

4.1 Gebruiker aanvaardt dat de Website en de Diensten alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft in de Diensten op het moment van gebruik (op “as is” basis). Waarneembemiddeling.nl sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Diensten, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

4.2 Gebruiker erkent en aanvaardt dat Waarneembemiddeling.nl alleen een platform biedt waarop Gebruikers die werk zoeken of aanbieden op het vlak van eerstelijnszorg met elkaar in contact worden gebracht. Waarneembemiddeling.nl heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content en andere informatie die door Gebruikers met behulp van de Website en/of de Diensten ter beschikking wordt gesteld.

4.3 Verder heeft Waarneembemiddeling.nl nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Diensten tussen Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

4.4 Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die zij met behulp van de Website en/of Diensten verrichten.

4.5 Gebruiker staat er jegens Waarneembemiddeling.nl voor in dat hij/zij gerechtigd is om van de Diensten gebruik te maken en zal handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Gebruiker vrijwaart Waarneembemiddeling.nl voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Diensten door Gebruiker op enigerlei wijze onrechtmatig is.

4.6 Het is Gebruiker niet toegestaan de via de Diensten verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.

4.7 Het is nadrukkelijk niet toegestaan om Vacatures verder te bemiddelen. Dit betekent dat het Gebruiker niet is toegestaan om gegevens van (andere) Gebruikers te verzamelen via
Waarneembemiddeling.nl om vervolgens:

i) Gebruikers die werk zoeken te benaderen voor werk; en/of

ii) Gebruikers die Vacatures hebben geplaatst te benaderen voor (geschikte) kandidaten.

Tevens is het Gebruiker niet toegestaan om derden in staat te stellen deze handelingen te verrichten. Eveneens is het nadrukkelijk niet toegestaan om gegevens van Gebruikers voor bovenstaande of andere commerciële doeleinden te gebruiken zonder nadrukkelijk medeweten en toestemming van Waarneembemiddeling.nl en de betreffende Gebruiker(s).

4.8 Het is Gebruiker nadrukkelijk niet toegestaan de Diensten dan wel door andere Gebruikers verstrekte middelen om te communiceren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot telefoonnummers en e-mailadressen, te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie anders dan voor openstaande concrete vacatures en/of voor andere ongevraagde communicatie.

4.9 Waarneembemiddeling.nl is te allen tijde gerechtigd om een Account van een Gebruiker te verwijderen of (tijdelijk) te blokkeren.

4.10 Indien Gebruiker zelf en/of door zijn/haar gebruikersnaam en/of wachtwoord ter beschikking te stellen aan een derde, inbreuk maakt op het bepaalde in artikel 4.7 van deze Algemene Voorwaarden, verbeurt hij/zij aan Waarneembemiddeling.nl, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 50.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van Waarneembemiddeling.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en (aanvullende) schadevergoeding te eisen.

Artikel 5 Vacatures plaatsen en Profielen aanmaken

5.1 Gebruiker die Vacatures plaatst en/of Profielen aanmaakt, staat in voor de juistheid en compleetheid van de daarin opgenomen Content en vrijwaart Waarneembemiddeling.nl voor enige aansprakelijk van derden die voortvloeien uit de Vacature, het Profiel en/of de Content.

5.2 Vacatures worden gedurende 31 dagen op de Website getoond, tenzij bij plaatsing anders wordt vermeld op de Website of anders met Gebruiker is overeengekomen. De Vacature wordt per e-mail rondgestuurd naar alle Gebruikers waarvan het Profiel overeenkomt met de Vacature en die aangegeven hebben de vacatures per e-mail te willen ontvangen.

5.3 Na afloop van de 31e dag wordt de Vacature niet langer getoond. Gebruiker wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht en krijgt een aanbod om de Vacature tegen de op dat moment geldende voorwaarden te verlengen. Verlengen van de Vacature houdt in dat deze wederom voor 31 dagen getoond zal worden op de Website. De Vacature wordt vervolgens wederom per e-mail verstuurd naar werkzoekende Gebruikers, zoals beschreven in artikel 5.3, voor zover zij de Vacature nog niet eerder hebben ontvangen.

5.4 Gebruikers met een lidmaatschap kunnen gedurende de looptijd gratis gebruik maken van alle faciliteiten op de website, met uitzondering van pool- en dossierbeheer.

5.5 Gebruikers die Vacatures plaatsen en/of Profielen aanmaken zijn er strikt aan gehouden uitsluitend concrete Vacatures te plaatsen en/of Profielen aan te maken, die nadrukkelijk geen reclameboodschappen mogen bevatten in bredere zin. In het geval van Vacatures mogen deze uitsluitend betrekking hebben op praktijken die direct onder beheer en verantwoordelijkheid van deze Gebruikers vallen en dus niet op praktijken van derden.

5.6 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, mogen de Vacatures die Gebruiker plaatst en/of Profielen die Gebruiker aan maakt met behulp van de Diensten niet:

a. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;

b. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Waarneembemiddeling.nl te omzeilen;

c. bestaan uit het aannemen van een valse identiteit en/of het ten onrechte suggereren dat Gebruiker bij Waarneembemiddeling.nl betrokken is;

d. in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving;

e. inbreuk maken op rechten van Waarneembemiddeling.nl of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

f. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of

g. de belangen en goede naam van Waarneembemiddeling.nl schaden.

5.7 Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Vacatures en/of Profielen en Content die hij/zij ter beschikking stelt via de Diensten gebruikt zullen worden door andere Gebruikers. Waarneembemiddeling.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere Gebruikers.

5.8 Gebruikers mogen de Vacatures uitsluitend gebruiken om deze Gebruikers te benaderen voor een passende en concrete functie.

Artikel 6 Betaling

6.1 Voor gebruikmaking van de Diensten is in sommige gevallen een vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding kan verschillen en wordt op de Website vermeld.

6.2 De prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen Diensten.

6.3 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen of vermeld op de Website, vindt de betaling voor de Diensten door middel van Ideal plaats. Waarneembemiddeling.nl werkt hiertoe samen met Ogone BV, gevestigd te Mijdrecht. Tijdens het betalingsproces zal Gebruiker omgeleid worden naar de webomgeving van Ogone BV. Waarneembemiddeling.nl is niet verantwoordelijk voor het technisch functioneren van deze omgeving. De aankoop van de betreffende dienst is pas bevestigd indien betaling via iDEAL is gelukt.

6.4 Ten aanzien van reeds door Gebruiker betaalde bedragen vindt nimmer restitutie plaats.

Artikel 7 Beschikbaarheid Diensten

7.1 Waarneembemiddeling.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, de Website en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.

7.2 Waarneembemiddeling.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of Dienst aan te brengen.

7.3 Waarneembemiddeling.nl garandeert niet dat de Website en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Website en de Diensten kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Waarneembemiddeling.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Diensten.

7.4 Waarneembemiddeling.nl wijst Gebruiker, voor zover hij/zij een consument is, er op dat aan hem/haar geen recht toekomt tot ontbinding van de overeenkomst met Waarneembemiddeling.nl zonder opgave van redenen zoals bedoeld artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek. De Diensten worden door Waarneembemiddeling.nl namelijk direct met instemming van Gebruiker uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder 1 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Diensten, alsmede die via de Website en Diensten toegankelijk gemaakt informatie zoals de teksten, look-and- feel, templates van de Vacatures en Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten bij Waarneembemiddeling.nl en/of haar licentiegevers.

8.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Waarneembemiddeling.nl aan Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om van de Website, de Diensten, de Content gebruik te maken en te bekijken op de wijze en in het format zoals deze via de Website en Diensten ter beschikking worden gesteld.

8.3 Ten aanzien van de door Gebruiker op de Website geplaatste Content, verstrekt Gebruiker aan Waarneembemiddeling.nl het kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare recht om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Diensten vereist is alsmede deze op elk gewenst moment te verwijderen.

8.4 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Diensten of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Waarneembemiddeling.nl of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven danwel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

8.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

8.6 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Waarneembemiddeling.nl zoals het registeren van domeinnamen, merken of GoogleAdwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Waarneembemiddeling.nl Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

Artikel 9 Database

9.1 De Database van Waarneembemiddeling.nl is aan te merken als een databank in de zin van artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. Waarneembemiddeling.nl is de producent van deze Database en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Database. Gebruiker mag gegevens uit de Database alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Algemene Voorwaarden en voor uitvoering van de Diensten is toegestaan en Gebruiker mag niet, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Waarneembemiddeling.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Database opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Database herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

9.2 Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Diensten. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de informatie toegankelijk gemaakte informatie dan wel om de Database op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Waarneembemiddeling.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van de Diensten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

10.2 Indien Waarneembemiddeling.nl aansprakelijk is jegens Gebruiker voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, is de hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Waarneembemiddeling.nl in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekering van Waarneembemiddeling.nl om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, gelden voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding artikelen 10.3, 10.4 en 10.5.

10.3 Waarneembemiddeling.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Waarneembemiddeling.nl toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die Waarneembemiddeling.nl gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van Gebruiker voor de Dienst waarop de toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad betrekking heeft. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 1.000,– (duizend Euro) bedragen.

10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: i) materiële schade aan zaken; ii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; iii) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

10.5 Iedere aansprakelijkheid van Waarneembemiddeling.nl anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 10.4.

10.6 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Waarneembemiddeling.nl beoogt niet de aansprakelijkheid van Waarneembemiddeling.nl voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Waarneembemiddeling.nl (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Waarneembemiddeling.nl indien sprake is van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van Diensten cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Waarneembemiddeling.nl, tekortkomingen van door Waarneembemiddeling.nl ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

11.3 Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

11.4 Indien Waarneembemiddeling.nl ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 12 Duur en beëindiging

12.1 Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Diensten te staken en zijn/haar Account te beëindigen.

12.2 Waarneembemiddeling.nl en Gebruiker hebben het recht de overeenkomst tot gebruik van de Website en de Diensten te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming daarvan.

12.3 De door Waarneembemiddeling.nl voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

12.4 Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Algemene Voorwaarden heeft Waarneembemiddeling.nl het recht om, zonder nadere berichtgeving en zonder schadeplichtig te worden, Vacatures en/of Profielen te verwijderen en/of te weigeren en/of de overeenkomst tot gebruik van de Website en de Diensten direct, zonder tussenkomst van de rechter, te ontbinden, met name, maar niet beperkt tot, gevallen waarin :

i) Gebruiker artikel 3.1 of 4.7 schendt; en/of
ii) Waarneembemiddeling op de hoogte is gekomen van het feit dat Gebruiker niet langer BIG geregistreerd is, bijvoorbeeld doordat zij hiervan door een toezichthoudende instantie op de hoogte is gebracht; en/of
iii) Gebruiker niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen.
Het bovenstaande is onverminderd het recht nadere rechtsmaatregelen te nemen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over (de onderneming van) de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

13.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid en indien de ontvangende partij in redelijkheid moet begrijpen dat de informatie vertrouwelijk is.

13.3 De verplichtingen tot geheimhouding zijn niet van toepassing in zoverre de Partij die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie:

(i) reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst;
(ii) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;
(iii) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend;
(iv) op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren;
(v) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende Partij de andere Partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld;
(vi) openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende Partij.

Artikel 14 Rechtskeuze en jurisdictie

14.1 De tussen Waarneembemiddeling.nl en de gebruiker gesloten overeenkomsten, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

14.2 Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met de tussen Waarneembemiddeling.nl en Gebruiker gesloten overeenkomsten en/of de Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

Artikel 15 Varia

15.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere den geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Waarneembemiddeling.nl zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

15.2 Waarneembemiddeling.nl mag rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst met Gebruiker en deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is zijn/haar enige remedie om het gebruik van de Diensten te staken en zijn/haar Account te beëindigen.

15.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn van kracht met ingang 1 januari 2014

E-mail icon Stel een vraag