Waarneembemiddeling.nl

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de diensten van de B.V. Waarneembemiddeling.nl door geregistreerde gebruikers. In deze Algemene Voorwaarden worden, onder meer, de volgende aspecten van de relatie tussen Gebruikers en Waarneembemiddeling.nl geregeld:

 • Verstrekken van gegevens en het aanmaken van een Account.
 • Verantwoordelijkheid voor het functioneren van het Platform.
 • Voorwaarden voor het gebruikmaken van de Diensten.

Artikel 1. Definities

1.1 Registratie: het aanmaken van een Account op Waarneembemiddeling.nl door een nieuwe Gebruiker.

1.2 Account: persoonlijke sectie die door Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij / zij zich registreert op het Platform en met behulp waarvan de Gebruiker een Profiel kan aanmaken en gebruik kan maken van de Diensten.

1.3 Content: alle informatie die door de Gebruiker via het Platform toegankelijk wordt gemaakt.

1.4 Diensten: de via het Platform aangeboden (financieel vergoede) dienstverlening die faciliteert in het bieden van de gelegenheid aan werkzoekenden en aanbieders van werk in de zorg, zoals zelfstandig gevestigde huisartsen, huisartsendienstenstructuren, fysiotherapeuten, tandartsen, assistenten, gezondheidscentra en andere aanbieders van werk binnen de eerstelijnszorg en de tweedelijnszorg, om met elkaar werk uit te wisselen, in contact te komen en contracten, documenten en facturen met elkaar te delen.

1.5 Gebruiker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Account heeft aangemaakt of gebruik maakt van de MedWB dienstverlening (waarvoor een Account geen vereiste is) van BV Waarneembemiddeling.nl.

1.6 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van B.V. Waarneembemiddeling.nl.

1.7 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

1.8 Profiel: een registratie van gegevens zoals naam, adres, contactgegevens, KvK nummer, wensen met betrekking tot beschikbaarheid (indien werkzoekend) en bankrekeningnummer. Het Profiel is afgeschermd van alle andere gebruikers, tenzij anders overeengekomen door Gebruiker.

1.9 Vacature of waarneming (verder: vacature): een door een Gebruiker op het Platform geplaatst bericht waarin werk wordt aangeboden en waarop door werkzoekende Gebruikers kan worden gereageerd.

1.10 Waarneembemiddeling.nl: de besloten vennootschap B.V. Waarneembemiddeling.nl gevestigd aan de Claudius Prinsenlaan 132, 4818 CP te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09138814.

1.11 Platform: het Platform www.app.waarneembemiddeling.nl en alle onderliggende webpagina’s, te weten www.waarneembemiddeling.nl en www.medwb.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat na registratie, het aanmaken van een account, door Gebruiker van het Platform en de Diensten wordt gemaakt.

2.2 Waarneembemiddeling.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op het Platform te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Diensten onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en het opheffen van zijn Account.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Waarneembemiddeling.nl overeengekomen.

Artikel 3 Account

3.1 Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet Gebruiker zijn / haar Account aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. Het is vervolgens een keuze van Gebruiker om tegen een vooraf kenbaar gemaakt financiële vergoeding lid te worden van het platform met daar gekoppelde service. Gebruiker staat er jegens Waarneembemiddeling.nl voor in dat de informatie die hij / zij bij het aanmaken van zijn / haar Account verstrekt compleet en juist is. Het is dus nadrukkelijk niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken, onder een alias of het BIG-nummer van iemand anders te gebruiken (zie ook artikel 3.4). Tijdens registratie moet Gebruiker tevens een wachtwoord en gebruikersnaam opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account.

3.2 Waarneembemiddeling.nl is gerechtigd om, zonder opgave van reden en zonder schadeplichtig of aansprakelijk te zijn jegens de Gebruiker, een verzoek tot registratie te weigeren.

3.3 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de optimale werking van de Diensten.

3.4 Indien Gebruiker zich registreert als zorg- of medisch professional als opgenomen in de Wet BIG of waarvoor een ander erkenningsnummer is vereist, dan wordt gebruiker verzocht zijn/haar registratienummer te verstrekken. Waarneembemiddeling.nl garandeert nadrukkelijk niet dat de betreffende Gebruiker geregistreerd blijft voor de Wet BIG of een andere erkenningsinstantie na het aanmaken van zijn/haar Account.

3.5 Waarneembemiddeling.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het correct en compleet zijn en / of blijven van de door Gebruiker verstrekte gegevens of voor de gegevens zoals opgenomen in het BIG-register van het Ministerie van VWS. Indien Gebruiker op een gegeven moment niet langer BIG geregistreerd is, dient hij / zij het gebruik van de Diensten, voor zover een BIG-registratie daarvoor is vereist, onmiddellijk te staken. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de Gebruiker zelf. Gebruiker vrijwaart Waarneembemiddeling.nl dan ook en Gebruiker stelt Waarneembemiddeling.nl schadeloos voor alle schade, hoe ook genaamd, die voortvloeit uit het niet of niet tijdig staken van het gebruik van de Diensten zoals hierboven bedoeld.

3.6 De gegevens die Gebruiker tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in de Database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy die Gebruiker op Waarneembemiddeling.nl kan raadplegen.

3.7 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn / haar wachtwoord en gebruikersnaam combinatie. Het is Gebruiker niet toegestaan zijn / haar gebruikersnaam en / of wachtwoord aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot het afgeschermde gedeelte van het Platform of het Platform en / of de Diensten te gebruiken voor commerciële of andere doeleinden dan de dienstverlening waarvoor Waarneembemiddelig.nl zich inzet. Gebruiker is dan ook volledig aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Diensten wordt gemaakt en Gebruiker vrijwaart Waarneembemiddeling.nl volledig voor alle schade, hoe ook genaamd, die mogelijk wordt geleden doordat derden gebruikmaken van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord van Gebruiker en Gebruiker stelt Waarneembemiddeling.nl ter zake volledig schadeloos. Waarneembemiddeling.nl mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam en / of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker Waarneembemiddeling.nl daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, onverminderd zijn / haar eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord.

3.8 Waarneembemiddeling.nl is te allen tijde gerechtigd de Diensten te wijzigen, aan te passen en / of te beëindigen zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens Gebruiker. Indien Gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en / of wijzigingen is de enige remedie voor Gebruiker om de Diensten niet meer te gebruiken en zijn Account te verwijderen. Reeds door Gebruiker betaalde vergoedingen komen nimmer voor restitutie in aanmerking.

3.9 Waarneembemiddeling.nl behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en / of het wachtwoord en / of gebruikersnaam van Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Diensten.

3.10 Waarneembemiddeling.nl is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het Platform en / of Diensten door derden.

Artikel 4 Gebruik Diensten

4.1 Gebruiker aanvaardt dat het Platform en de Diensten alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft in de Diensten op het moment van gebruik (op “as is” basis). Waarneembemiddeling.nl sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Diensten, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

4.2 Gebruiker erkent en aanvaardt dat Waarneembemiddeling.nl alleen een Platform biedt waarop Gebruikers die werk zoeken of aanbieden op het vlak van gezondheidszorg door mbo-, hbo- en wo- geschoolde zorgprofessionals met elkaar in contact worden gebracht. Waarneembemiddeling.nl heeft geen kennis van en / of bemoeienis met de Content en andere informatie die door Gebruikers met behulp van het Platform en / of de Diensten ter beschikking worden gesteld en / of worden gedeeld.

4.3 Verder heeft Waarneembemiddeling.nl nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Diensten tussen Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en / of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

4.4 Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die zij met behulp van het Platform en / of Diensten verrichten.

4.5 Gebruiker staat er jegens Waarneembemiddeling.nl voor in dat hij / zij gerechtigd is om van de Diensten gebruik te maken en zal handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Gebruiker vrijwaart Waarneembemiddeling.nl voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Diensten door Gebruiker op enigerlei wijze onrechtmatig is en zij stelt Waarneembemiddeling.nl ter zake volledig schadeloos.

4.6 Het is Gebruiker niet toegestaan de via de Diensten verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan en/of te delen met derden.

4.7 Het is nadrukkelijk niet toegestaan om Vacatures verder te bemiddelen. Dit betekent dat het Gebruiker niet is toegestaan om gegevens van (andere) Gebruikers te verzamelen via Waarneembemiddeling.nl om vervolgens:

i) Gebruikers die werk zoeken te benaderen voor werk.
ii) Gebruikers die Vacatures hebben geplaatst te benaderen voor (geschikte) kandidaten.

Tevens is het Gebruiker niet toegestaan om derden in staat te stellen deze handelingen te verrichten. Eveneens is het nadrukkelijk niet toegestaan om gegevens van Gebruikers voor bovenstaande of andere commerciële doeleinden te gebruiken zonder nadrukkelijk medeweten en schriftelijke toestemming van Waarneembemiddeling.nl en de betreffende Gebruiker(s).

4.8 Het is Gebruiker nadrukkelijk niet toegestaan de Diensten dan wel door andere Gebruikers verstrekte middelen te communiceren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot telefoonnummers en e-mailadressen, te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie anders dan voor openstaande concrete vacatures en / of voor andere ongevraagde communicatie.

4.9 Waarneembemiddeling.nl is te allen tijde gerechtigd om een Account van een Gebruiker te verwijderen of (tijdelijk) te blokkeren, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan Gebruiker.

4.10 Indien Gebruiker zelf en / of door zijn / haar gebruikersnaam en / of wachtwoord ter beschikking te stellen aan een derde, inbreuk maakt op het bepaalde in artikel 4.7 en 4.8 van deze Algemene Voorwaarden, verbeurt hij / zij aan Waarneembemiddeling.nl, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van 50.000 euro (vijftigduizend euro) per gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van Waarneembemiddeling.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en (aanvullende) schadevergoeding te eisen.

Artikel 5 Diensten Platform Waarneembemiddeling.nl

5.1 Gebruiker staat in voor de juistheid en compleetheid van zijn/haar account en de Content, die via dit account gedeeld wordt op het Platform. Hiermee vrijwaart Gebruiker Waarneembemiddeling.nl voor enige aansprakelijkheid jegens derden die voortvloeien uit de Vacature, het Profiel en / of de Content, en Gebruiker stelt Waarneembemiddeling.nl ter zake volledig schadeloos.

5.2 Indien een Gebruiker zich voor de eerste maal registreert op ons Platform wordt hem / haar een gratis proeflidmaatschap gedurende drie maanden aangeboden. Met dit proeflidmaatschap heeft Gebruiker de mogelijkheid om alle functionaliteiten, die Waarneembemiddeling.nl aanbiedt, gratis te gebruiken. Na de proefperiode dient Gebruiker een lidmaatschap af te sluiten om het gebruik van alle functionaliteiten te continueren. Indien geen lidmaatschap wordt afgenomen, wordt de toegang tot een aantal functionaliteiten, volgens de dan geldende voorwaarden, afgesloten op de eerste dag van de vierde maand. Ons platform heeft geen winstoogmerk, maar maakt wel kosten voor het optimaliseren van de geboden dienstverlening. Het bedrag gevraagd voor het lidmaatschap is louter kostendekkend.

5.3 Vacatures worden gedurende 7 dagen op het Platform getoond, tenzij bij plaatsing anders wordt vermeld op het Platform of anders met Gebruiker is overeengekomen. De Vacature wordt per e-mail of pushnotificatie verstuurd naar alle Gebruikers waarvan het Profiel overeenkomt met de Vacature en die zich hebben aangemeld voor de vacatures- en / of waarnemingen alert.

5.4 Na afloop van de 7e dag wordt de Vacature niet langer getoond. Gebruiker wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht en krijgt een aanbod om de Vacature tegen de op dat moment geldende voorwaarden te verlengen. Verlengen van de Vacature houdt in dat deze voor 28 dagen getoond zal worden op het Platform. De Vacature wordt vervolgens wederom per e-mail of pushnotificatie verstuurd naar werkzoekende Gebruikers, zoals beschreven in artikel 5.3, voor zover zij de Vacature nog niet eerder hebben ontvangen.

5.5 Gebruikers die Vacatures plaatsen en / of Profiel aanmaken zijn er strikt aan gehouden uitsluitend concrete Vacatures te plaatsen en / of Profiel aan te maken, die nadrukkelijk geen reclameboodschappen mogen bevatten in bredere zin. In het geval van Vacatures mogen deze uitsluitend betrekking hebben op zorgorganisaties die direct onder beheer en verantwoordelijkheid van deze Gebruikers vallen en dus niet op zorgorganisaties van derden.

5.6 Vacatures van werving- en selectiebureaus of andere tussenpersonen worden uitgesloten van plaatsing.

5.7 Andere redenen van weigering kunnen onder andere, doch niet uitsluitend, zijn:

 • Vacatures met andere doeleinden dan het werven van Kandidaten.
 • Vacatures met een algemene oproep.
 • Onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (bedrijfs)informatie.
 • Het doen van discriminerende, aanstootgevende en / of kwetsende uitlatingen.
 • Teksten die in strijd zijn met enige geldende wet- en / of regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend de Wet gelijke behandeling.
 • Teksten die inbreuk maken op rechten van Waarneembemiddeling.nl en / of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.
 • Teksten die de belangen en goede naam van Waarneembemiddeling.nl kunnen schaden.
 • Teksten die op enigerlei wijze (kunnen) onrechtmatig zijn.

 

5.8 Waarneembemiddeling.nl behoudt zich het recht voor om na overleg met de Gebruiker teksten aan te passen en / of te verwijderen. Indien een vacature door Waarneembemiddeling.nl wordt geweigerd, en de vergoeding voor het plaatsen van de vacature reeds door de Gebruiker is voldaan, zal in goed overleg gezocht worden naar een passende oplossing. In een uiterst geval kan Waarneembemiddeling.nl besluiten over te gaan tot restitutie (van een gedeelte) van de betaalde vergoeding, maar zij kan hiertoe op geen enkele wijze verplicht worden.

5.9 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, mogen de Vacatures die Gebruiker plaatst en/of het Profiel dat Gebruiker aanmaakt met behulp van de Diensten niet:

 • Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar en / of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform en / of de computersystemen van Waarneembemiddeling.nl te omzeilen;
 • bestaan uit het aannemen van een valse identiteit en / of het ten onrechte suggereren dat Gebruiker bij Waarneembemiddeling.nl betrokken is;
 • in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving;
 • inbreuk maken op rechten van Waarneembemiddeling.nl en / of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 • op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig (kunnen) zijn.

 

5.10 Gebruiker erkent en stemt ermee in dat het Profiel, de Vacatures en Content die hij / zij ter beschikking stelt via de Diensten gebruikt zullen worden door andere Gebruikers. Waarneembemiddeling.nl verstrekt geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, voor naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere Gebruikers.

5.11 Gebruikers mogen de Vacatures uitsluitend gebruiken om deze Gebruikers te benaderen voor een passende en concrete functie.

5.12 Gebruiker erkent dat Waarneembemiddeling.nl derden (bedrijven en andere instanties) een platform biedt tegen vergoeding hun diensten voor de gezondheidszorg kenbaar te maken. Waarneembemiddeling.nl ziet er op toe dat deze diensten op inhoud en service van toegevoegde waarde zijn voor Gebruiker. Er zullen geen gegevens van Gebruikers worden verstrekt aan derden, zonder dat Gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. Het is aan Gebruiker om al dan niet in te gaan op de diensten van derden.

Artikel 6 Kosten, honorering en betaling

6.1 Voor gebruikmaking van de MedWB Diensten is een vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding kan verschillen en wordt op het aanmeldformulier van de opdrachtverstrekking vermeld.

6.2 De prijzen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven. Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen Diensten.

6.3 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen of vermeld op het Platform, vindt de betaling voor de Diensten door middel van iDEAL plaats. Waarneembemiddeling.nl werkt hiertoe samen met Mollie, gevestigd te Amsterdam. Tijdens het betalingsproces zal Gebruiker omgeleid worden naar de webomgeving van Mollie BV. Waarneembemiddeling.nl is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het technisch functioneren van deze omgeving. De aankoop van de betreffende dienst is pas bevestigd indien betaling via iDEAL is gelukt.

6.4 Ten aanzien van reeds door Gebruiker betaalde bedragen vindt nimmer restitutie en/of verrekening plaats.

Artikel 7 Beschikbaarheid Diensten

7.1 Waarneembemiddeling.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, het Platform en / of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en / of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het platform en / of Dienst.

7.2 Waarneembemiddeling.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en / of verbeteringen op het Platform en / of Dienst aan te brengen.

7.3 Waarneembemiddeling.nl garandeert niet dat het Platform en / of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen op het Platform en de Diensten kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten / gebreken. Waarneembemiddeling.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade, hoe ook genaamd, die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van het Platform en / of de Diensten.

7.4 Waarneembemiddeling.nl wijst Gebruiker, voor zover hij / zij een consument is, er op dat aan hem / haar geen recht toekomt tot ontbinding van de overeenkomst met Waarneembemiddeling.nl zonder opgave van redenen zoals bedoeld artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek. De Diensten worden door Waarneembemiddeling.nl namelijk direct met instemming van Gebruiker uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder 1 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Platform en de Diensten, alsmede met betrekking tot de via het Platform en Diensten toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Vacatures en Profiel, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten uitsluitend bij Waarneembemiddeling.nl en / of haar licentiegevers.

8.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Waarneembemiddeling.nl aan Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om van het Platform, de Diensten, de Content gebruik te maken en te bekijken op de wijze en in het format zoals deze via het Platform en Diensten ter beschikking worden gesteld. Het bepaalde in dit artikel 8.2 heeft goederenrechtelijke werking.

8.3 Ten aanzien van de door Gebruiker op het Platform geplaatste Content, verstrekt Gebruiker aan Waarneembemiddeling.nl het kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare recht om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Diensten vereist is alsmede het recht deze op elk gewenst moment te verwijderen.

8.4 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Diensten of het Platform toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Waarneembemiddeling.nl of de betreffende rechthebbende daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik gebiedt.

8.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

8.6 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Waarneembemiddeling.nl zoals het registeren van domeinnamen, merken of GoogleAdwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Waarneembemiddeling.nl Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

Artikel 9 Database

9.1 De Database van Waarneembemiddeling.nl is aan te merken als een databank in de zin van artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. Waarneembemiddeling.nl is de producent van deze Database en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Database. Gebruiker mag gegevens uit de Database alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Algemene Voorwaarden en voor uitvoering van de Diensten is toegestaan en Gebruiker mag niet, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Waarneembemiddeling.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Database opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Database herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

9.2 Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Diensten. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de informatie toegankelijk gemaakte informatie dan wel om de Database op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Waarneembemiddeling.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoe ook genaamd, ten gevolge van het verlenen van de Diensten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

10.2 Indien Waarneembemiddeling.nl aansprakelijk is jegens Gebruiker voor enige schade, hoe ook genaamd, uit welke hoofde dan ook, is de hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Waarneembemiddeling.nl in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekering van Waarneembemiddeling.nl om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, gelden voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding de artikelen 10.3, 10.4 en 10.5 van deze Algemene Voorwaarden.

10.3 Waarneembemiddeling.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Waarneembemiddeling.nl toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die Waarneembemiddeling.nl gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van Gebruiker voor de Dienst waarop de toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad betrekking heeft. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan 1.000 euro (duizend euro) bedragen.

10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: i) materiële schade aan zaken; ii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; iii) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

10.5 Iedere aansprakelijkheid van Waarneembemiddeling.nl anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 10.4.

10.6 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Waarneembemiddeling.nl beoogt niet de aansprakelijkheid van Waarneembemiddeling.nl voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Waarneembemiddeling.nl (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende en/of ondergeschikten uit te sluiten.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Waarneembemiddeling.nl indien sprake is van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van Diensten cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Waarneembemiddeling.nl, tekortkomingen van door Waarneembemiddeling.nl ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

11.3 Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn Gebruikers gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij en/of Waarneembemiddeling.nl gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

11.4 Indien Waarneembemiddeling.nl ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 12 Duur en beëindiging

12.1 Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Diensten te staken en zijn/haar Account te beëindigen.

12.2 Waarneembemiddeling.nl en Gebruiker hebben het recht de overeenkomst tot gebruik van het Platform en de Diensten te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming daarvan.

12.3 De door Waarneembemiddeling.nl voor de ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

12.4 Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Algemene Voorwaarden heeft Waarneembemiddeling.nl het recht om, zonder nadere berichtgeving en zonder schadeplichtig te worden, Vacatures en/of het Profiel te verwijderen en/of te weigeren en/of de overeenkomst tot gebruik van het Platform en de Diensten direct, zonder tussenkomst van de rechter, te ontbinden, met name, maar niet beperkt tot, gevallen waarin:

i) Gebruiker artikel 3.1 of 4.7 schendt; en/of
ii) Waarneembemiddeling op de hoogte is gekomen van het feit dat Gebruiker niet langer BIG-geregistreerd is, bijvoorbeeld doordat zij hiervan door een toezichthoudende instantie op de hoogte is gebracht; en/of
iii) Gebruiker niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen.

Het bovenstaande is onverminderd het recht nadere rechtsmaatregelen te nemen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Gebruikers verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over (de onderneming van) de wederpartij ontvangen. Gebruikers leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

13.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Gebruikers als zodanig is aangeduid en indien de ontvangende Gebruiker in redelijkheid moet begrijpen dat de informatie vertrouwelijk is.

13.3 De verplichtingen tot geheimhouding zijn niet van toepassing in zoverre de Gebruiker die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie:

i) reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst;
ii) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;
iii) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Gebruiker kan worden toegerekend;
iv) op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren;
v) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende Gebruiker de andere Gebruiker van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld;
vi) openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende Gebruiker.

Artikel 14 Rechtskeuze en jurisdictie

14.1 De tussen Waarneembemiddeling.nl en de gebruiker gesloten overeenkomsten, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

14.2 Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met de tussen Waarneembemiddeling.nl en Gebruiker gesloten overeenkomsten en/of de Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

Artikel 15 Varia

15.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden (verklaard) of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Waarneembemiddeling.nl zal het nietige, vernietigde en/of ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het nietige, vernietigde en/of ongeldige beding.

15.2 Waarneembemiddeling.nl mag rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst met Gebruiker en deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is zijn/haar enige remedie om het gebruik van de Diensten te staken en zijn / haar Account te beëindigen.

15.3 Indien Gebruiker een klacht heeft, dient Gebruiker dit schriftelijk te melden via het volgende e-mailadres: info@waarneembemiddeling.nl. Waarneembemiddeling.nl zal de klacht dan zo  snel mogelijk in behandeling nemen.

15.4 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn van kracht met ingang 1 februari 2020.

 

E-mail icon Stel een vraag